[ In English ] | gravicon.dk | gravicon.ee | gravicon.fi |

Referentsid

Gravicon_refPärnu Politsei- ja Piirivalveameti hoonete inventariseerimismudelid

Projekti eesmärk oli hoonetest koostada inventariseerimismudelid. Olemasolevad joonised olid ebatäpsed ja ei kirjeldanud hetkeolukorda piisavalt detailselt, et need saaks olla usaldusväärseks aluseks hoonete rekonstrueerimisel ja ümber projekteerimisel. Hoonete mõõdistamiseks kasutati laserskaneerimist, mis oli aluseks inventariseerimismudelite koostamisel.
Klient: Geo S.T OÜ
Pildid

Kunstiakadeemia Kotzebue 1 inventariseerimismudel

Projekti eesmärk oli hoonetest koostada inventariseerimismudelid. Olemasolevad joonised olid ebatäpsed ja ei kirjeldanud hetkeolukorda piisavalt detailselt, et need saaks olla usaldusväärseks aluseks hoonete rekonstrueerimisel ja ümber projekteerimisel. Hoonete mõõdistamiseks kasutati laserskaneerimist, mis oli aluseks inventariseerimismudelite koostamisel.
Klient: Geo S.T OÜ
Pildid

Maxima logisikakeskus

Projekti eesmärk oli hoone 2D joonistest mudelite koostamine, et oleks võimalik kontrollida hoone ehitatavust ja kõrvaldada erinevate osade vahel tekkinud vastuolud.
Klient: Nord Projekt AS
Pildid

Üksikelamu

Projekti eesmärgiks oli koostada konstruktsiooni osade mudel saamaks hoonest täpsed mahud ja ülevaate, samuti oli see aluseks raketise projekteerimisel. Varikatuse viimistlusmaterjaliks oli valge puhas betoon ning tingituna selle keerulisest geomeetriast, andis raketise mudel parema arusaama projekteeritud varikatuse raketisest ehituse etapis.
Klient: NBG Ehitus OÜ
Pildid

Üksikelamu trepikoja katus

Projekti eesmärgiks oli koostada raketise mudel elamu trepikoja katusele. Tingituna trepikoja katuse keerulisest geomeetriast andis raketise mudel parema arusaama raketise planeerimisest ja ehitusest.
Klient: NBG Ehitus OÜ
Pildid

Tartu teaduskeskus AHHAA

Teaduskeskuse eksponaatide paremaks haldamiseks ja näituste organiseerimiseks koostati hoonest arhitektuurne mudel, koos sinna juurde kuuluva sisutuse elementide ning eksponaatidega. Hoone mõõdistamiseks kasutati laserskaneerimist, mis oli aluseks hoone ja eksponaatide mudelite koostamisel.
Klient: Geo S.T OÜ
Pildid

Võru Seminari 1 fassaadi mudel

Hoonel puudusid rekonstrueerimisprojekti tegemiseks usaldusväärsed inventariseerimisjoonised. Tellija soovil modelleeriti koolimaja fassaad laserskaneerimisest saadud punktipilve alusel. Laserskaneerimine kiirendas ja lihtsustas andmete kogumist olemasoleva olukorra kohta, mis aitas tagada mudeli kõrgemat kvaliteeti ning seda suhteliselt väikese ressursikasutuse juures.
Klient: Topogeo Baltic OÜ
Pildid

Tallinna Raadiomaja tehnosüsteemide ristumiste (vastuolude) kontroll ja visualiseerimine

Hoone kasutuseesmärgist tingituna on hoonele seatud kõrgendatud akustilised nõuded, mistõttu ripplagede ja vaheseinte ümbertõstmist tuleb täpselt läbi mõelda ja projekteerijatega kooskõlastada. Probleemide ennetamiseks tingitud erinevate tehnosüsteemide ristumisest ja puudulikus ruumist ripplagede taga, koostati tehnosüsteemide osamudelitest koondmudel ristumiste kontrollimiseks ning vastuolude tuvastamiseks. Lisaks toetasid mudelid ehitustööde korraldamist ehitusplatsi kitsastes oludes.
Klient: Fund Ehitus OÜ
Pildid

Tehnika tn. raudteeviadukti mõõdistusmudel

Arhiivis puudusid tänava raudteeviadukti rekonstrueerimisprojekti koostamiseks vajalikud joonised, mistõttu olemasolev olukord laserskaneerimise meetodil. Koostatud punktipilve kasutati mõõdistusmudeli ja –jooniste koostamiseks.
Klient: Topogeo Baltic OÜ
Pildid

Tallinn Kiriku 2/4 inventariseerimismudel

Kiriku 2/4 hoone puhul on tegemist ajaloolise ehitisega, mida on erinevatel aegadel laiendatud ja ümber ehitatud. Olemasolevad inventariseerimisjoonised olid ebatäpsed ja ei vastanud tegelikkusele. Kogu hoone mõõdistati üle laserskaneerimise meetodil, mis oli aluseks inventariseerimismudeli koostamisel. Mudelit kasutati ruumimahtude määramisel ja projekteerimiseks vajalike mõõdistusjooniste koostamisel.
Klient: Geo S.T OÜ
Pildid

Kino Kosmose ventilatsioonikambri mudel

Kino Kosmos rekonstrueerimistööde käigus rajatakse pööningule uus ventilatsioonikamber, mis tuleb paigutada koos torustikuga olemasolevate terassõrestike vahele. Olemasolevad sõrestikud ja sidemed mõõdistati laserskaneerimise meetodil, mis oli aluseks mõõdistusmudeli koostamisel. Ventilatsiooni osa kohta koostatud mudelit võrreldi mõõdistusmudeliga, et välja selgitada vajalik ruumivajadus.
Klient: Kaamos Ehitus OÜ
Pildid

NBRI tööohutuse uuring

NBRI viis läbi uuringut, mille eesmärgiks oli näha, kuidas projekteerijate otsused ja lahendused mõjutavad tööohutust ehitusplatsil ning kuidas nad seda ise mõistavad. Selleks modelleeriti kaks 28 korruselist hoonet maa-aluse parklaga ning mudelisse lisati varjatud ohud. Mudelit kasutati eksperimendi ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks BIM koopas (ümbritsetud virtuaalne keskkond).
Klient: Rahvuslik ehitusuuringute instituut (NBRI), Iisraeli Tehnikainstituut
Pildid     Video link

Ranniku tee 10 üksikelamu

Hoone on keerulise geomeetriaga ja peamiseks viimistluselemendiks on valge puhas betoon. Hoone konstuktsioonide paremaks mõistmiseks ehituse etapis koostati konstruktiivne mudel. Lisaks oli mudel aluseks mahuarvutustel, erikujuliste raketiste projekteerimisel, puhtast betoonist viimistluspindade visualiseerimisel enne raketisetöid.
Klient: Lahever ehitus OÜ
Pildid     Video link

Jätkensaare jäätmejaam

Hoone kandekonstruktsiooniks on monoliitne raudbetoon. Tehnoloogiast tingituna on hoone konstruktsioonid keerulise geomeetriaga. Raudbetoonkonstruktsioonide tehnilise visualiseerimise ja ehitatavuse analüüsi eesmärgil sai mudelist koostatud konstruktsioonide ja tehnoloogia mudel.
Klient: Savekate Betonirakennus OY
Pildid     Video link

Sörnainen Metro

Olemasolev metroopeatus Helsinkis ehitatakse rekonstrueerimise käigus kinniseks. Projekteeritud lahenduse paremaks visualiseerimiseks koostati mudel, millest loodud fotorealistlikud fotod tõsteti kokku hetke olukorraga.
Klient: Gravicon FI Oy
Pildid

Sepapaja 5 lammutusmudel

Lammutatav hoone asub Tallinnas tiheda liiklusega Suur-Sõjamäe maantee ääres, mis muudab lammutustööd keeruliseks. Hoonest oli säilinud ainult paberkandjal inventariseerimisplaanid ja lõige. Modelleerimisprotsessi kiirendamiseks ja suurema täpsuse saavutamiseks mõõdistati hoone fassaad laserskaneerimise abil. Koostatud mudel oli aluseks lammutusmahtude leidmiseks, lammutustööde planeerimiseks ja organiseerimiseks.
Klient: Purustaja OÜ
Pildid     Video link

Kai tn. 1 arhitektuurivõistlus

Arhitektuurivõistluse eesmärk oli Tallinnas Kai tn. 1 asuvale krundile eskiislahenduse leidmine. Projekti käigus koostati arhitektuursete visioonide põhjal eskiismudel.
Klient: Nord Projekt AS
Pildid

Põhja-Eesti Regionaalhaigla fassaad

Projekti eesmärk oli välja selgitada enne hoone fassaadi soojustamist olemasolev olukord. Selle tarbeks kasutati laserskaneerimist, et üles mõõta olemasolev olukord. Punktipilve põhjal koostati mudel ideaalolukorrast, mis võimaldas võrrelda punktipilve ja mudelit, et välja selgitada ebatasasused ja kõrvalekalded. Koostatud mudelit kasutati lisaks fassaadi mahtude arvutamiseks.
Klient: Hades Geodeesia AS
Pildid