[ In English ] | gravicon.dk | gravicon.ee | gravicon.fi |

BIM definitsioonNõudlus ehitusinformatsiooni modelleerimise (edaspidi BIM) järgi on kasvav trend ning ehitusettevõtted/asutused (k.a. riigiasutused) on huvitatud uudse tehnoloogia rakendamise võimalustest, et maksimeerida tellija/omaniku väärtust. Ameeriklaste ehituskeskus on avaldanud mitu raportit ning ühes neis konstateeritakse (Young et al., 2009): "Sinu karjääri ning ettevõtte jätkusuutlikus sõltuvad BIM kontseptsioonide, protsesside, tööriistade ja uudse tehnoloogia lisandväärtuste tundmisest." Kuid mida tähendab akronüüm BIM? Tihti sõnastavad autorid, spetsialistid ja teadlased BIM mõistet erinevalt, sõltuvalt nende lähtepunktist BIM protsessis, kuid sisuliselt räägitakse samast kontseptsioonist, koostööst. BIM lihtsustab ehitusinformatsiooni loomist, organiseerimist, kasutamist ja haldamist ühtses kõiki osapooli hõlmaval platvormil, et teha informeeritud otsuseid. BIM on ehitusvaldkonna suhtlusvahend ehk koostööks vajalik tehnoloogia.

Kokkuvõtlikult on lühendil BIM kolm tähendust:
BIM kui protsess (tegusõna): Tööriistad, protsessid ja tehnoloogia, mida kasutatakse ehitusprotsessis eesmärgiga luua ehitisest ja selle elluviimiseks/haldamiseks vajalikust informatsioonist andmebaas ehk ehitusinformatsiooni mudel (Eastman et al. 2011)
BIM kui infomudel (nimisõna): Ehitise ja ehitusprotsessi terviklik digitaalne andmekogu, mida defineeritakse infomudeliga kogu ehitise eluea jooksul, kuid ka modelleerimisolukorra fikseerimisel mingil ajahetkel, reeglina kokkulepitud staadiumites (Eastman et al. 2011)
Ehitusinformatsiooni haldamine: Ehitusinformatsiooni haldamine ja juhtimine on tegevused, mille eesmärgiks on organiseerida ja kontrollida äri-/ehitusprotsesse ehitise eluea kõigis etappides, kasutades selleks ehitusinformatsiooni mudeleid (vaata Joonis 1). Eelised: tsentraliseeritud ja visualiseeritud kommunikatsioon, alternatiivide hindamine, jätkusuutlikkuse tagamine, efektiivsed ja kulutõhusad lahendused, erialade integreerimine, ehitusplatsi juhtimine ja korraldamine, teostusdokumentatsioon, tsentraalne haldus, jne.


Joonis 1. Ehitise elueaga/elukaarega seotud informatsiooni juhtimine ja haldamine (Algallikas: Autodesk)

BIM objektid/elemendid

Mudelid koostatakse BIM elementidest, mis sisaldavad ehitise, ehituse ja korrushoiuks vajaliku informatsiooni. Sageli kasutatakse BIM elemendi asemel sünonüüme komponent, perekond ja objekt. Projektdokumentatsiooni tähenduses on BIM element ehitisega seotud informatsiooni esitlusviis kompaktsel kujul. Eestis hetkel veel mittelevinud praktika, kuid ehitustootjad digitaliseerivad ehk loovad BIM elemendid koos vajalike andmetega ning teevad need kättesaadavaks ehituse osapooltele erinevates modellerimise tarkvarades. Näitlikustamiseks on esitatud Joonis 2, mis kirjeldab akna elemendi andmekoosseisu.
Joonis 2. Näide akna elemendi andmekoosseisust

BIM printsiibid

BIM rakendusteks nimetatakse neid tarkvarasid, mis toetavad järgmiseid põhimõtteid:
Parameetrilised elemendid/tooted - kasutatakse mudelielemente, millega on seotud vajalik informatsioon ja omadused, mis reguleerivad BIM elemendi funktsionaalsust erinevates olukordades. Näiteks, kui kustutatakse sein, siis peab mudelist kustuma sellesse seina sisestatud aken.
Tahkkehade kasutamine – on arvutigraafika kontseptsioon elemendi füüsikaliste omaduste ehk reaalsete füüsiliste elementide koos selle omadustega esitlemiseks digitaalselt. See tähendab, et lisaks elemendi ristumispunktidele, servadele ja pindadele on elemendil ruumala.
Üks andmebaas – organiseeritud ja juhitud andmehulk, mida üks või ka enam tarkvararakendust saavad kasutada ja uuendada kasutades avatud failiformaate (IFC). Samuti tähendab see, et muudatused ühes vaates, peavad kajastuma ülejäänud vaadetes.
Mudelpõhised hoonesimulatsioonid – BIM elementidega peab olema seotud vajalik informatsioon erinevate simulatsioonide ja arvutuste tegemiseks.
Toetab meeskonnatööd – tarkvara peab võimaldama importida ja eksportida informatsiooni, et suhelda projekti teiste osapooltega ning võimalusel vähendada andmete mitmekordset käsitlemist. Tarkvarad peavad toetame rahvusvaheliselt tunnustatud IFC (industry foundation classes) failiformaati koostalitlusvõime tagamiseks.